Кошница

Твоята кошница е празна

РЕЧНИК

Нашата малка зелена книжка с термини, асоциирани със социална, икономическа и природна устойчивост.

Еквивалент на въглероден диоксид (CO2e) - термин, който описва различни парникови газове (GHG) в унифицирано измерване. За всяко количество и вид парников газ (ПГ) еквивалентът на въглероден диоксид (CO2e) означава количеството въглероден диоксид (CO2), което би имало еквивалентно въздействие върху глобалното затопляне.

Въглероден отпечатък - общото количество емисии на парникови газове (ПГ), произведени от индивид, организация, продукт или процес, изразено като еквивалент на въглероден диоксид (CO2e).

Carbon Disclosure Project (CDP) – организация с нестопанска цел с клонове в Обединеното кралство, Япония, Индия, Китай, Германия и Съединените щати, която помага на компании и градове да разберат своето въздействие върху околната среда, свързано с изменението на климата, особено водата и горите. CDP насърчава хиляди компании в големите градове в най-развитите икономики в света да измерват и разкриват информация за тяхното въздействие върху околната среда.

Изменение на климата - широк термин, който се отнася до изменението на климата на Земята в дългосрочен план. Същото явление често се нарича глобално затопляне, което обаче разглежда човешката дейност като важен фактор за изменението на климата. От 1800 г., с появата на индустриализацията, човешките дейности се превърнаха в ключови двигатели на изменението на климата. Например изгарянето на изкопаеми горива (въглища, нефт, газ) образува значителни емисии на парникови газове (ПГ). Изменението на климата причинява явления като топене на ледници, покачване на морското равнище или по-чести екстремни метеорологични явления.

Парниковите газове (ПГ) –  природен феномен, но и резултат от човешката дейност. Парниковите газове улавят и абсорбират топлина (т.е. инфрачервено лъчение) от Слънцето в земната атмосфера, допринасяйки за парниковия ефект. Газовете в обхвата на определението са въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), флуоровъглеводороди (HFC), перфлуоровъглероди (PFC), серен хексафлуорид (SF6) и азотен трифлуорид (NF3). Нарастващата концентрация на парникови газове в атмосферата е пряката причина за изменението на климата.

The Science Based Targets initiative (SBTi) е сътрудничество между CDP, Глобалния договор на ООН, Световния институт за ресурси и Световния фонд за природата (WWF). От 2015 г. повече от 1000 компании са решили да се присъединят към инициативата за определяне на научно обоснована климатична цел.

Обхват 1 Емисии на парникови газове - обхваща всички емисии на парникови газове от компания. Обхватът включва изгаряне на гориво, фирмени превозни средства и неконтролирани емисии. Това са директни емисии на парникови газове, идващи от източници, притежавани или контролирани от организацията, включително изгаряне на гориво в котли, пещи и др.

Обхват 2 Емисии на парникови газове - непреки емисии на парникови газове, свързани с производството на електроенергия, отопление/охлаждане или пара, закупени за собствена консумация. Емисиите, свързани със закупената електроенергия, се изчисляват чрез използване на два различни подхода:

Базиран на местоположението подход - отразява средния интензитет на емисиите на националната мрежа, като се вземат предвид както възобновяемите, така и невъзобновяемите производствени операции. Изчисленията на емисиите на парникови газове се правят чрез използване на среден емисионен фактор, който отразява националния микс от електроенергия: колкото по-висок е делът на възобновяемите енергийни източници, използвани от дадена държава, толкова по-нисък е съответният базиран на местоположението емисионен фактор.

Пазарен подход - разглежда дела на сертифицираната електроенергия, закупена от възобновяеми източници. За да бъде регистрирана като възобновяема енергия, електроенергията трябва да бъде определена чрез договорни инструменти като гаранции за произход (GoO). Частта от закупената електроенергия, покрита от GoO, се счита за нетна нула, докато останалата част се умножава по коефициент, известен като остатъчен микс. Последният анализира интензитета на емисиите на националната мрежа, като взема предвид само невъзобновяемите производства.

Обхват 3 Емисии на парникови газове - други непреки емисии на парникови газове, генерирани от дейността на компанията. Те идват от източници, които не са собственост или контролирани от компанията. Обхват 3 Емисиите на парникови газове са резултат от дейности на доставчик, служител и потребител. Такива емисии могат да се генерират по цялата верига на стойността.